ΠΕΛΑΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι αρχές μας για τους Πελάτες μας

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την ικανοποίηση των πελατών για τη διατήρηση και ανάπτυξη της Εταιρείας μας, γι’ αυτό και εστιάζουμε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους:

  • Μέσα από την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
  • Μέσα από τη διερεύνηση των απαιτήσεων των πελατών κατά τη φάση της παραγγελιοληψίας.
  • Μέσα από την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες τους.
  • Μέσα από την ορθολογική διαχείριση παραπόνων ή/και υποδείξεων των ίδιων των πελατών σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρείας μας.
  • Μέσα από τη συλλογή στοιχείων που, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, τεκμηριώνουν τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών με την Εταιρεία και τα προϊόντα της.

Οι αρχές μας για τους Προμηθευτές μας

Πριν το ξεκίνημα οποιασδήποτε συνεργασίας, η Εταιρεία αξιολογεί τους προμηθευτές της για να επιβεβαιώσει ότι τα προμηθευόμενα προϊόντα και υπηρεσίες καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει και εγγυώνται την ασφαλή κατανάλωση.

Η Εταιρεία μας διατηρεί κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών που έχουν περάσει επιτυχώς την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, η παρακολούθηση της απόδοσής τους γίνεται σε διαρκή βάση από τον Υπεύθυνο Αγορών της ΕΤΑΝΑΠ. Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται αρχεία με τα απαραίτητα δεδομένα για την περιοδική αξιολόγηση, επαναξιολόγηση και επανέγκριση των προμηθευτών μας.