ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει  Σύστημα Ποιότητας – HACCP που ικανοποιεί τις απαιτήσεις:

  • Του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008
  • Του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005

και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια κατανάλωσης των προϊόντων της και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Το Σύστημα Ποιότητας – HACCP είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της Εταιρείας και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης που προωθεί την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωσή του. Η Πολιτική Ποιότητας – HACCP επαληθεύεται σε περιοδική βάση από τη Διοίκηση για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς της και επικαιροποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις και τις εταιρικές ανάγκες και πρακτικές.

Η Πολιτική Ποιότητας – HACCP που έχει θεσπίσει η Εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών της και η εκπλήρωσή της αποτελεί καθημερινό μέλημά τους.

 

Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005

 

 

Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008

 

Τα παρακάτω links προσφέρονται για την ενημέρωση των καταναλωτών από αρμόδιους φορείς και οργανισμούς σε θέματα κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού, καθώς και πολιτικών σύμφωνα με τις οποίες ενεργεί η Εταιρεία μας.

http://www.efet.gr
http://www.igme.gr
http://www.efbw.eu
http://www.eeae.gr
http://www.demokritos.gr
http://www.gcsl.gr
http://www.nsph.gr
http://www.who.int
http://www.codexalimentarius.net
http://www.fda.gov