Πελάτες & Προμηθευτές

Οι αρχές μας για τους Πελάτες

Θεμελιώδης είναι η ικανοποίηση των πελατών για την διατήρηση και ανάπτυξη της εταιρείας μας, κι έτσι καλύπτουμε άμεσα τις απαιτήσεις τους όπως διατυπώνονται στις παραγγελίες και ικανοποιούμε πλήρως όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια κατανάλωσης των προϊόντων που παράγει.

Η εστίαση στις ανάγκες και τις αιτήσεις των πελατών γίνεται:

Οι αρχές μας για τους Προμηθευτές

Η εταιρεία πριν ξεκινήσει τη συνεργασία αξιολογεί τους προμηθευτές της για να επιβεβαιώσει ότι τα προμηθευόμενα προϊόντα και υπηρεσίες καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει και εξασφαλίζουν την ασφάλεια της κατανάλωσης των προϊόντων μας. Έτσι διασφαλίζεται το δίκτυο διανομής και η ποιότητα των προϊόντων μας.

Η εταιρεία μας διατηρεί "Κατάλογο Εγκεκριμένων Προμηθευτών" που έχουν περάσει επιτυχώς την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, η παρακολούθηση της απόδοσης των προμηθευτών γίνεται σε διαρκή βάση από τον Υπεύθυνο Αγορών της ΕΤΑΝΑΠ και πιθανά προβλήματα στη συνεργασία καταγράφονται από τον τελευταίο σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται εμπιστευτικά αρχεία με τα απαραίτητα δεδομένα για την περιοδική αξιολόγηση, επαναξιολόγηση και επανέγκριση των προμηθευτών μας.

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας