ΑΞΙΕΣ

Η ΕΤΑΝΑΠ ακολουθεί την προσέγγιση HACCP για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και έχει ως στόχο:

 • Να εμφιαλώνει και να εμπορεύεται ήρεμο και ανθρακούχο νερό Λευκών Ορέων σε συσκευασία ΡΕΤ και σε γυαλινη φιάλη, με διεργασίες που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται πλήρως στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθετικές απαιτήσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια του καταναλωτή.
 • Να παράγει κενές φιάλες ΡΕΤ προς διάθεση σε επιχειρήσεις εμφιάλωσης, με διαδικασίες που τηρούν προδιαγραφές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Να εκτελεί την παραγωγή και τις παραγγελίες που αναλαμβάνει με τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
 • Να χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά αναγνωρισμένης ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών.
 • Να παρακολουθεί τον χώρο του εθνικού και διεθνούς ανταγωνισμού και να ενσωματώνει άμεσα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στον τομέα της εμφιάλωσης νερού.
 • Να είναι μία πρωτοπόρα ελληνική εταιρεία που θα λειτουργεί ως υπόδειγμα για άλλες συναφείς εταιρείες.
 • Να υλοποιεί τους στόχους ποιότητας και ασφαλειας που θέτει μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος HACCP.
 • Να προάγει την επικοινωνία με τους πελάτες της, τους προμηθευτές και τους τελικούς καταναλωτές όταν ανιχνεύεται οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των εταιρικών προϊόντων στην αλυσίδα διαχείρισής τους.
 • Μέσα από τη συστηματική και αδιάλειπτη εσωτερική επικοινωνία, να μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή κατανάλωση.
 • Να απασχολεί προσωπικό που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα HACCP, εφαρμόζοντας σε διαρκή βάση τους Κανόνες Ορθής Ατομικής Υγιεινής (GHP) και τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής  (GMP) που έχει θεσπίσει η Εταιρεία.
 • Το όνομα της Εταιρείας να αποτελεί σύμβολο για την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και του κύρους της.